Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

Historia

Kim jesteśmy

Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny została założona w dniu 09.12.1952 r. przez grupę 26 członków założycieli, pod nazwą Rolniczy Zespół Spółdzielczy.
W swojej wieloletniej historii przechodziła wiele zmian dotyczących zakresu działalności oraz systemu organizacji i zarządzania.
Aktualnie Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny jest jednym z największych przedsiębiorstw rolnych w kraju. Jest nowoczesnym, wielobranżowym przedsiębiorstwem, którego podstawowy zakres działalności to :

 • produkcja koncentratu i aromatu jabłkowego
 • produkcja drobiu rzeźnego
 • produkcja mleka
 • produkcja karpia handlowego
 • produkcja pasz treściwych
 • produkcja suszonych wytłoków jabłkowych
 • produkcja kiszonek z kukurydzy i traw
 • produkcja siana
 • produkcja ziarna kukurydzy, pszenicy, rzepaku i jęczmienia.

Początki…

Początki Spółdzielni były bardzo trudne, ponieważ dysponowała ona tylko 78 hektarami użytków rolnych (wniesionymi jako wkład członkowski), niewielką ilością podstawowych maszyn rolniczych, zwierząt pociągowych i inwentarza. Z Funduszu Ziemi Spółdzielnia otrzymała przydział 20 ha gruntów oraz prawo użytkowania budynków pofolwarcznych (stajnia, obora, chlewnia, spichlerz, stodoła i czworaki). Nie ominął jej kryzys 1956 roku, kiedy to niewiele brakowało, aby doszło do jej rozwiązania. Do roku 1960 sytuacja w Spółdzielni nie ulega większym zmianom. Prowadzono w niewielkim zakresie hodowlę bydła, tucz trzody chlewnej i drobiu. Część członków pracuje równocześnie na etatach poza Spółdzielnią, pozyskując środki na utrzymanie rodzin.

Rozwój

Okresem przełomowym w istnieniu Spółdzielni był rok 1960, w którym uruchomiono produkcję opakowań z drewna, tłoczenie moszczów owocowych, kwaszenie kapusty i ogórków.
W roku 1962 następuje zmiana nazwy Spółdzielni na Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. W następnych latach rozpoczęto działalność remontowo – budowlaną i rybacką. Uzyskiwane dobre wyniki ekonomiczno – finansowe sprawiają, że w latach 1963 – 67 przyłączają się do niej lub są przejmowane Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne przeżywające problemy finansowe: Irządze, Mękarzów, Bichniów, Łysiny, Podlesie i Oleszno.
W roku 1968 zostaje utworzona brygada budownictwa szklarniowego, w grupie remontowo – budowlanej, która na podstawie stosownego zezwolenia Centralnego Związku RSP w Warszawie, prowadzi budownictwo szklarniowe na terenie kraju. W Koniecpolu Starym zostaje uruchomiony Zakład Oklein, którego zakres działalności obejmuje produkcję sklejek i oklejek stolarskich. W przejętym wraz ze Spółdzielnią młynie w Mękarzowie rozpoczyna się przemiał zbóż na mąkę. W roku 1969 zostaje wybudowana w głównym siedlisku spółdzielni nowoczesna obora dla krów mlecznych. Lata siedemdziesiąte to okres niezwykle dynamicznego rozwoju spółdzielni. Staje się coraz nowocześniejsza, zamożniejsza, realizuje kolejne zadania inwestycyjne. W roku 1970 powstaje hala produkcyjna dla potrzeb przetwórstwa owocowo – warzywnego. Rozpoczyna się w Szczekocinach produkcja przetworów owocowo – warzywnych na eksport (realizowana dotychczas od 1965 roku w Bichniowie ): ogórków konserwowych, kapusty pasteryzowanej, kompotów owocowych.

Fragment Telewizyjnego Kuriera Kieleckiego z dn. 09.04.1970 r. o naszej Spółdzielni
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=U6yoI0yBLQk

Rozpoczyna funkcjonowanie ferma trzody w Tęgoborzu. Rusza budowa domów jednorodzinnych dla członków założycieli oraz budowa pierwszych bloków 8 – mio rodzinnych, zakładowego osiedla mieszkaniowego. Zostają oddane do użytku : budynek stołówki zakładowej i kawiarni, oraz budynek administracyjno – biurowy. Od roku 1973 rozpoczyna się budowa obiektów zakładu produkcji drobiarskiej. Kontynuowana jest budowa obiektów dla fermy trzody w Tęgoborzu oraz budowa budynków dwurodzinnych dla pracowników fermy. Dla Zakładu Rolnego zostaje wybudowany budynek administracyjno – biurowy oraz warsztat remontowy.
W następstwie stałego rozwoju Spółdzielni, poszerzania zakresu i obszaru jej działalności, następuje w roku 1975 zmiana jej nazwy na Spółdzielczy Kombinat Rolno – Spożywczy. Rok 1977 przynosi zdecydowanie rozszerzenie zakresu dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej. W Szczekocinach zostaje uruchomiony zakład przetwórstwa mięsnego (na bazie majątku Gminnej Spółdzielni „SCh”), a w Częstochowie zostaje otwarty sklep mięsny. Rozpoczyna się tworzenie zakładu mechaniczno – remontowego. Spółdzielnia dokonuje zakupu tartaku w Szczekocinach, w którym dotychczas przecierano usługowo drewno na jej potrzeby. Na podstawie decyzji administracyjnej Spółdzielnia przejmuje od Kombinatu Budownictwa Komunalnego w Częstochowie cegielnię zlokalizowaną w Szczekocinach.
Ważniejsze inwestycje w kolejnych latach to:

 • zakup linii przecierów i wyparki próżniowej dla przetwórni owocowo – warzywnej (1978)
 • oddanie do użytku magazynu materiałów budowlanych z placem składowym (1978)
 • oddanie do użytku hali napojów z linią do ich rozlewania (1979)
 • oddanie do użytku tłoczni owoców ze spławiakiem (1979)

W tym okresie Spółdzielnia posiadała wyrobioną markę w produkcji przetworów owocowo – warzywnych na eksport i na rynek krajowy. Na szeroką skalę świadczyła usługi w budowie obiektów szklarniowych, remontach szklarni oraz w budownictwie ogólnym. Świadczyło pracę na jej rzecz blisko 1.200 osób.

Transformacja i współczesność

Początek lat osiemdziesiątych przyniósł pewne załamanie działalności gospodarczej, obniżenie dochodów osiąganych przez spółdzielców oraz pogorszenie nastrojów i atmosfery wewnątrz spółdzielni. Złożyły się na to ogólne trudności w kraju, ale również radykalne zmiany w jej kierownictwie, jakie zaszły w roku 1980. Następstwem tych zmian, była destabilizacja zarządzania spółdzielnią trwającą przez wiele kolejnych lat.
Sytuacja zewnętrzna zmusiła Spółdzielnię do częściowej zmiany profilu produkcji, poprawy efektywności w kluczowych kierunkach jej działalności oraz rozważnego kontynuowania inwestycji warunkujących jej dalszy rozwój i zapewnienie miejsc pracy dla licznej załogi.
Ważniejsze inwestycje zrealizowane w tym okresie to :

 • modernizacja stawów w Irządzach i w Szczekocinach (lata 1982 – 1987)
 • budowa kotłowni centralnej (1985 r.)
 • budowa kompleksu obiektów wytwórni pasz (1987 r.)
 • zakup nowoczesnej stacji wyparnej „WIEGAND” (1987 r.)
 • budowa suszarni zielonek z magazynem (1988 r.)
 • zakup pierwszej prasy „BUCHER” dla przetwórni owocowo – warzywnej (1989 r.)
 • rozbudowa stacji wyparnej „WIEGAND” (1991 r.)
 • zakup drugiej prasy „BUCHER” (1991 r.)
 • budowa oczyszczalni ścieków (1992 r.)
 • budowa tartaku (1992 r.)
 • budowa zbiornika wieżowego i studni głębinowych (1993 r.)
 • budowa sieci wodociągowej (1994 r.)
 • zakupy nowoczesnego sprzętu rolniczego (lata 1997 – 2000 )
 • modernizacja kurników, zakupy linii do pojenia i żywienia brojlerów, zakupy nagrzewnic (od 2000 r.)
 • adaptacja obiektów fermy trzody w Tęgoborzu na obiekty fermy bydła mlecznego (2001 r.)
 • rozbudowa linii do produkcji koncentratu jabłkowego (zakup 2-giej stacji wyparnej „WIEGAND” oraz zakup 3-ciej prasy „BUCHER”) (2002 r.)
 • zakup i uruchomienie 2-giej suszarni bębnowej dla Wytwórni Pasz (2002 r.)
 • wykup końcowy ciągników VOLVO oraz naczep (2003 r.)
 • modernizacja oczyszczalni ścieków (2004 r.)
 • budowa zbiorników małej retencji AGROFIRMA (lata 2005 – 2006 )
 • zakup linii do rozlewania napojów (2007 r.)
 • zakupy wyposażenia do linii produkcji koncentratu (lata 2008 – 2009 )
 • zakupy ciągników rolniczych i roztrząsaczy oborników (2010 r.)
 • zakup 4-tej prasy „BUCHER” (2012 r.)
 • zakupy nowoczesnego sprzętu rolniczego (2013 r.)
 • budowa stacji uzdatniania wody (lata 2013 – 2015)
 • zakup instalacji do ultrafiltracji soku (linia koncentratu) (2014 r.)
 • budowa płyty obornikowej (lata 2014 – 2015)
 • wymiana dwóch suszarni bębnowych SB – 0,5 na suszarnię SB – 1,5 (2015 r.)
 • zakup filtrów membranowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków (2015 r.)
 • zakupy nowoczesnego sprzętu rolniczego (2015 r.)