Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

Działy produkcyjne i usługowe

PRZETWÓRNIA
OWOCOWO-WARZYWNA

Po likwidacji w roku 2013 sektora przetworów, funkcjonującego w Spółdzielni przez 45 lat, prowadzi wyłącznie produkcję zagęszczonego soku i aromatu jabłkowego. Produkuje rocznie ok. 10.000 ton zagęszczonego soku jabłkowego oraz ok. 400 ton aromatu jabłkowego.


ZAKŁAD
PRODUKCJI DROBIARSKIEJ

Prowadzi tucz brojlerów kurzych w 21 kurnikach, rozmieszczonych w dwóch sektorach:

  • sektor 16 kurników
  • sektor 5 kurników (dawny sektor reprodukcji)

Produkuje rocznie ok. 5.600 ton żywca drobiowego w ramach zawartej umowy z Ciechanowskimi Zakładami Drobiarskimi CEDROB S.A.


ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNICZEJ
produkcja roślinna

Prowadzi działalność na powierzchni ok. 800 ha użytków rolnych. Podstawowym zadaniem tej działalności jest zabezpieczenie pasz objętościowych dla posiadanej fermy bydła mlecznego. Produkuje: kiszonkę z kukurydzy i traw, siano, ziarno kukurydzy, pszenicę, rzepak i jęczmień.


ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNICZEJ
produkcja zwierzęca

Ferma Bydła Tęgobórz. System chowu wolnostanowiskowy. Obsada całkowita bydła ok. 630 sztuk, w tym ok. 360 krów. Produkcja roczna mleka ok. 3,35 mln litrów. Odbiorca mleka – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie.


WYTWÓRNIA PASZ

Zlokalizowana jest w Szczekocinach przy ul. Żarnowieckiej 65. Dysponuje: suszarnią zbóż, suszarnią zielonek, magazynem silosowym zbóż, mieszalnią pasz, magazynami komponentów paszowych i wyrobów gotowych. Produkuje rocznie 5.500 ton pasz dla potrzeb własnych. Produkowane pasze są natłuszczane i granulowane. Część oleju potrzebnego do natłuszczania jest wytłaczana we własnym zakresie, z rzepaku produkowanego przez produkcję roślinną. Suszarnia do zielonek jest wykorzystywana do suszenia wytłoków jabłkowych (pozostałości po produkcji koncentratu jabłkowego w POW) w ilości 2.000 ton suszu rocznie.


DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA

Do zadań działu należy:

  • eksploatacja kotłowni parowej. Kotłownia produkuje parę technologiczną dla POW oraz ciepło do ogrzewania budynków produkcyjnych i biurowych Spółdzielni. Dostarcza również ciepło do ogrzewania mieszkań administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
  • eksploatacja mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki przemysłowe i komunalne produkowane przez Spółdzielnię oraz ścieki komunalne z miasta Szczekociny.
  • eksploatacja sieci wodociągowej. W skład sieci wchodzą: dwie studnie głębinowe, nowoczesna stacja uzdatniania wody, zbiornik wieżowy wody oraz sieć wodociągowa.
  • eksploatacja zakładowych stacji transformatorowych oraz sieci energetycznych na rzecz wszystkich działów i zakładów Spółdzielni.


PRODUKCJA RYBACKA

Dysponuje stawami o powierzchni 108 ha lustra wody, w których prowadzona jest – z zakupionego wylęgu – produkcja karpia handlowego i materiału zarybieniowego. Produkcja roczna wynosi:

  • ryba handlowa – ok. 80 ton,
  • materiał zarybieniowy – ok. 20 ton.

DZIAŁ GŁÓWNEGO MECHANIKA

Świadczy usługi transportowe i remontowe wyłącznie na rzecz wszystkich działów, zakładów Spółdzielni.


ZAKŁAD
REMONTOWO BUDOWLANY

Świadczy usługi remontowe wyłącznie na rzecz wszystkich działów, zakładów Spółdzielni.