Dział Głównego Energetyka

Do zadań działu należy:
eksploatacja kotłowni parowej.Kotłownia produkuje parę technologiczną dla POW oraz ciepło do ogrzewania budynków      produkcyjnych i biurowych Spółdzielni. Dostarcza również ciepło do ogrzewania mieszkań administrowanych przez            Spółdzielnię Mieszkaniową.

eksploatacja mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki przemysłowe                    i komunalne produkowane przez Spółdzielnię oraz ścieki komunalne z miasta Szczekociny.

eksploatacja sieci wodociągowej.W skład sieci wchodzą: dwie studnie głębinowe, nowoczesna stacja uzdatniania wody,      zbiornik wieżowy wody oraz sieć wodociągowa.

eksploatacja zakładowych stacji transformatorowych oraz sieci energetycznych na rzecz wszystkich działów i zakładów       Spółdzielni.